W ten sam sposób, możemy również uruchomić inne systemy zarządzania treścią, takie jak: phpBB3, WordPress itp. Podczas przygotowania poradnika, korzystaliśmy z Ubuntu 12.04.2 LTS, Joomla 3.0.0, Distrib 5.5.29-MariaDB, PHP 5.3.10-1ubuntu3.5 oraz Apache 2.2.22 (Ubuntu).

Czym jest MariaDB i Joomla?

MariaDB to darmowa i alternatywna baza danych, stworzona przez byłych pracowników firmy MySQL AB, odpowiedzialnych za projekt MySQL. Bazuje ona na kodzie źródłowym z poprzednich wersji MySQL.

Joomla to darmowy i rozbudowany system zarządzania treścią, na którym możemy zbudować serwis internetowy z bardzo dużą bazą rozszerzeń. CMS jest pochodną Mambo.

Więcej o MariaDB i Joomla:

Instalacja MariaDB

Instalację rozpoczynamy od ustawienia repozytoriów, gdzie otrzymujemy gotowy kod do wklejenia w wierszu poleceń.

[bash]sudo apt-get install python-software-properties
sudo apt-key adv –recv-keys –keyserver keyserver.ubuntu.com 0xcbcb082a1bb943db
sudo add-apt-repository ‚deb http://mirror.vpsfree.cz/mariadb/repo/5.5/ubuntu precise main'[/bash]

Po zaimportowaniu kodu i dodaniu repozytoriów, możemy zainstalować bazę danych z polecenia:

[bash]sudo apt-get update
sudo apt-get install mariadb-server[/bash]

W trakcie instalacji zostajemy poproszeni o podanie nowego hasła administratora dla MariaDB, z którego będziemy korzystać w dalszej części, w celu utworzenia nowej bazy danych. Sprawdzamy również port, aby potwierdzić, że MariaDB działa poprzez:

[bash]$ netstat -ant
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN
[/bash]

Warto nadmienić, że MariaDB dział na tym samym porcie, co MySQL.

Tworzenie bazy danych

Kolejnym krokiem jest utworzenie nowej bazy danych dla CMS Joomla, w tym celu skorzystamy z następujących danych:

  • Nazwa bazy danych: joomla
  • Nazwa użytkownika: joomla-user
  • Hasło bazy danych:  joomla-pass

Na tym etapie potrzebne będzie nam hasło administratora dla MariaDB o którym wspominaliśmy wcześniej. Wszystkie dane są danymi przykładowymi, zachęcamy do użycia własnych.

sudo mysql -p
Enter password: 
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 37
Server version: 5.5.29-MariaDB-mariadb1~precise-log mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2012, Oracle, Monty Program Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>  create database joomla;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'joomla-user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'joomla-pass';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> grant CREATE, ALTER, DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE, LOCK TABLES
    -> on joomla.* to 'joomla-user'@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

MariaDB [(none)]> quit
Bye

Z powyższych danych i bazy danych będziemy korzystać, podczas instalacji i użytkowania Joomla.

Apache i PHP

Przyszedł czas na zainstalowanie obsługi PHP oraz serwera Apache. W przypadku MariaDB, skorzystamy z php5-mysql.

[bash]$ sudo apt-get install php5-mysql libapache2-mod-php5[/bash]

Następnie zabieramy się za skonfigurowanie nowej witryny Apache, która będzie wskazywać na katalog /var/www/joomla.

[bash]$ cd /etc/apache2/sites-available
$ sudo sh -c ‚sed "s/www/www\/joomla/g" default > joomla'[/bash]

Restartujemy serwer Apache2.

[bash]$ sudo a2dissite default
$ sudo a2ensite joomla
$ sudo service apache2 reload[/bash]

Gdy wszystko mamy już ustawione, przystępujemy do pobrania i rozpakowania CMS – Joomla w uprzednio przygotowanym katalogu.

[bash]$ sudo mkdir /var/www/joomla
$ cd /var/www/joomla
$ sudo wget http://joomlacode.org/gf/download/frsrelease/17965/78414/
Joomla_3.0.3-Stable-Full_Package.zip[/bash]

Następnie rozpakowujemy Joomla w katalogu.

[bash]$ sudo unzip Joomla_3.0.3-Stable-Full_Package.zip
$ sudo chown -R www-data.www-data /var/www/joomla[/bash]

Instalacja Joomla

Wszystko już gotowe i przystępujemy do instalacji Joomla, działającej na bazie danych MariaDB. W tym momencie należy zmienić ustawienia DNS /etc/hosts – na te z odpowiednim adres IP, na którym działa Joomla. Przykład poniżej.

10.1.1.61 joomla.local

Następnie odpalamy przeglądarkę, w polu adresu wpisujemy – http://joomla.local i rozpoczynamy instalację CMS’u korzystając z uprzednio przygotowanej bazy danych.

Instalacja jest bardzo łatwa, składa się z trzech kroków:

  • W pierwszym ustawiamy nazwę witryny, opis witryny, e-mail administratora, nazwę administratora, hasło administratora oraz decydujemy czy po instalacji witryna ma być włączony czy wyłączona (jako, że instalujemy Joomla na własnym komputerze zaznaczamy opcję nie)
  • W drugim ustawiamy typ bazy danych, podajemy nazwę serwera bazy danych, nazwę użytkownika bazy danych, hasło użytkownika bazy danych oraz nazwę bazy danych.
  • Trzeci krok to finalizacja wszystkich ustawień i przystąpienie do instalacji Joomli na serwerze, po wszystkim usuwamy katalog instalacyjny i rozpoczynamy pracę z Joomla 3.0.

Joomla 3.0.3 - Instalacja

Brak komentarzy

Odpowiedz