Tags Posts tagged with "fundacja wolnego i otwartego oprogramowania"

fundacja wolnego i otwartego oprogramowania

przez -
0 562
Spinacz

W dniach 26-27.09.2011 roku Polskę odwiedzi Karsten Gerloff –  Prezes Zarządu Free Software Foundation Europe (FSFE). Weźmie on m.in. udział w konferencji naukowej, organizowanej przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania.

Gerloff przyjedzie do Polski aby zapoznać się z kondycją świata open source w Polsce. Fundacja podejmie z nim również rozmowy dotyczące możliwej współpracy międzynarodowej FWiOO.

Przy okazji swojej wizyty, Gerloff nie tylko jako Gość, ale również jako Prelegent, będzie uczestnikiem konferencji pt. „Rola innowacji projektów open source w polskiej gospodarce”, która będzie miała miejsce dnia 27.09.2011 na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych w Auli 133, w godzinach od 10.00- 16.00. Prezes FSFE będzie mówić o „Wolnym i Otwartym Oprogramowaniu a jego roli w procesie budowy innowacyjnej gospodarki”. Wydarzenie to  przyciągnęło także inne znakomite postaci sektora nauki i biznesu. Prelegentami są m.in. minister gospodarki Waldemar Pawlak; Rafał Brzychcy – prezes zarządu Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania; dr inż. Piotr Gawrysiak – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych; Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej; Bartosz Lewandowski –  koordynator Centrum Kompetencji Open Source QualiPSO oraz Jacek Łęgiewicz – Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Dyrektor ds. Rozwoju Rynku Unii Europejskiej IBM Corp.

Szczegółowe informacje na temat konferencji wraz z agendą wydarzenia, dostępne są tutaj.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji! Wystarczy zgłosić się za pomocą formularza. Zapraszamy także do zapoznania się z sylwetkami prelegentów.

przez -
21 1551
Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania FWiOO

Dość sporo zamieszania pojawiło się wczoraj i dzisiaj na listach dyskusyjnych Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania (FWiOO) oraz portalu społecznościowym Facebook. Ze struktur organizacji odeszły ważne osoby: Robert Partyka – Zespół ds. Projektów i Programów Społecznych oraz Tomasz Barbaszewski – Przewodniczący Rady Ekspertów Fundacji, Rafał Malujda – Szefem zespołu prawnego w REF.

Czy to jedyne wystąpienia z organizacji, czy szykują się nam masowe odejścia z fundacji? Wygląda na to, że eksperci ze środowiska FLOSS wycofują swoje poparcie dla działań FWIOO.

Powodem odejścia są ostatnie decyzje nałożone przez Prezesa FWiOO. Chodzi dokładnie o decyzję wysłaną na jedną z list dyskusyjnych:

“…do momentu przedstawienia mi planu działania oraz ich wdrożenia – przedstawiania planów naprawczych – przez osoby odpowiedzialne za kierownictwo REF oraz Zespołów, formalnie REF zostaje zawieszona.

Do momentu wznowienia prac REF, jej Członkowie nie mają prawa przedstawiać się jako osoby pełniące w REF funkcje, występować na zewnątrz w imieniu Fundacji czy REF, a wszelkie pełnomocnictwa dot. reprezentowania REF zostają cofnięte.”

Już wczoraj na portalu Facebook, kiedy to Robert Partyka opublikował następującą informację:

Sposób w jaki ostatnio traktowani są ludzie, którzy pomogli FWiOO zaistnieć przez jej szefa jest nie do zaakceptowania.
Sposób działania niestety odbiega też od tego czego spodziewałbym się od pretendenta do reprezentowania środowiska floss.
Niestety muszę przez to wycofać swoje poparcie dla tej organizacji. Mam nadzieję, że tylko tymczasowo.

W przekonaniu kilku osób, w tym i Roberta, fundacja zamieniła się w “prywatne przedsiębiorstwo do mielenia dotacji unijnych“. Tomasz Barbaszewski uznał to jako votum nieufności wobec jego osoby. Robert zrezygnował ze stanowiska już w lutym tego roku.

Od pewnego czasu zgłaszałem Prezesowi konieczność dokonania zmian w funkcjonowaniu Rady, które nie zyskały jego akceptacji. Fundacja skupiła się głównie na realizacji projektów unijnych i działaniach organizacyjnych. Jest oczywiste, że przyniosło to Fundacji określone korzyści (nowe, dobrze wyposażone biuro, środki na wynagrodzenia pracowników) i w konsekwencji umożliwiło jej przetrwanie. Powstała infrastruktura umożliwiająca realizację kolejnych projektów. Jest to ogromna i nie podlegająca dyskusji zasługa Zarządu.

Jednak w moim przekonaniu niestety nie pozostało to bez wpływu na inne pola aktywności Fundacji. Pomimo moich starań nie udało mi się uzyskać wsparcia dla rozpoczętych już działań związanych z promocją rozwiązań WiOO. Nie mam zamiaru kwestionować polityki Zarządu, ale mam prawo się z nią nie zgadzać. Dlatego też po otrzymaniu poczty, której fragment zacytowałem postanowiłem złożyć rezygnację z zaszczytnej funkcji Przewodniczącego Rady Ekspertów Fundacji.

Obecnie Robert Partyka jest vice prezesem PLUGu, a Tomasz Barbaszewski dalej będzie promował Open Source:

Nie oznacza to jednak rezygnacji z mojego uczestnictwa w ruchu Open Source. Szczerze życzę Fundacji jak największych sukcesów i przede wszystkim realizacji jej celów statutowych. Dziękuję wszystkim za współpracę i cieszę się, że dane mi było podczas działalności w Fundacji poznać tak wielu wspaniałych młodych ludzi, którym się po prostu CHCE! Nie śmiejcie się, proszę, ale dla takiego “dinozaura” jak ja to jest naprawdę bardzo ważne! Mam nadzieję, że jeszcze wiele razy będziemy się mogli spotkać i porozmawiać. Te rozmowy bardzo wiele mnie nauczyły.

Niestety takie wydarzenia, nie wpływają pozytywnie na wizerunek FWiOO. Miejmy nadzieję, z w ciągu następnych dni sytuacja się jakoś wyprostuje i poznamy opinię pozostałych członków Fundacji.

* Wpis został stworzony na gorąca na podstawie informacji z serwisu Facebook oraz maili od czytelników.

przez -
1 648
Spinacz

15 czerwca ruszyła platforma spinacz.edu.pl, czyli internetowa ogólnopolska baza informatyczna projektów badawczych otwartej innowacji jako instrument skutecznej metody na wypracowanie dobrych praktyk trwałego systemu wspieranie transferu i komercjalizacji wiedzy, której głównym zadaniem jest wspieranie jednostek organizacyjnych, działających w środowisku akademickim na rzecz nauki i gospodarki.

Celem projektu jest upowszechnianie wśród przedsiębiorców informacji o innowacyjnych projektach w zakresie wolnego i otwartego oprogramowania, powstających w środowisku akademickim, intensyfikacja współpracy uczelni ze środowiskiem gospodarczym, a także komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych z zakresu wolnego i otwartego oprogramowania.

Dzięki platformie internetowej stworzyliśmy możliwość wymiany informacji między sektorem biznesu, nauki a studentami. Każda jednostka ma szansę na promocję realizowanych projektów badawczych, prezentację innowacyjnych pomysłów, znalezienie partnerów biznesowych i projektowych, a także na dołączenie do aktywnych, twórczych zespołów.

Na stronie zarejestrowało się już kilkanaście instytucji oraz kilkadziesiąt osób prywatnych. Zachęcamy do zapoznania się z serwisem i do rejestracji na stronie www.spinacz.edu.pl. Znaleźć nas też można na Facebooku.

przez -
3 615
Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania FWiOO

Raport Pentor RI z badania Wykorzystanie wolnego i otwartego oprogramowania w rządowej administracji publicznej – badanie ilościowe dla Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania, przeprowadzone w marcu 2010 r. a opublikowane 4 października 2010 r.

Cel badań

Głównym celem badania była kompleksowa diagnoza wykorzystania narzędzi informatycznych w rządowej administracji publicznej w ocenie pracowników działów IT tych urzędów ze szczególnym uwzględnieniem wolnego i otwartego oprogramowania.

Chodziło nie tylko o „suche” dane na tematy wykorzystywanego oprogramowania, ale – co najważniejsze – o opinie pracowników IT na temat wolnego oprogramowania oraz jego potencjału jako narzędzia pracy administracji publicznej.

W badaniu skupiono się na takich aspektach jak:

 • w jakich ilościach i do czego jest wykorzystywane wolne i otwarte oprogramowanie?
 • jaka jest jakość tego oprogramowania w oczach informatyków i urzędników?
 • jakie jest zapotrzebowanie na tego typu oprogramowanie
 • jakie są bariery jego wdrażania?

Przygotowanie i metodologia

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Aided Web Interviewing – badania ankietowe realizowane przez internet), wzięli w nim udział pracownicy działów IT administracji rządowej szczebla centralnego i wojewódzkiego.

Ankieta została wysłana do pracowników 500 urzędów centralnych oraz urzędów szczebla wojewódzkiego (organów administracji zespolonej i niezespolonej). Zrealizowanych zostało 101 efektywnych wywiadów. Warto podkreślić, że jest to bardzo wysoki wskaźnik, jak na tę formę badań – na ankietę odpowiedziało 20 proc. respondentów. Wynika to prawdopodobnie z tego, że ankieta była wysłana na adresy e-mail pozyskane w drodze rozmów telefonicznych, a nie na „chybił-trafił”.

Wśród respondentów są pracownicy działów IT z różnym stażem, pracujący na różnych szczeblach (dyrektorzy/kierownicy działów IT, „szeregowi” informatycy, samodzielni specjaliści) w urzędach różnej rangi, wielkości i szczebla. Dzięki temu w badaniach prezentowane było duże spektrum opinii.

Podsumowanie wyników

1. Poziom wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania (WiOO), plany wdrożeń.

WiOO jest wykorzystywane aż w 90 proc. urzędów – nie przekłada się to jednak na powszechność jego wykorzystywania. Najczęściej bowiem wykorzystywane jest na serwerach, a nie na stanowiskach urzędników. Na stanowiskach roboczych z kolei częściej są to pojedyncze aplikacje oparte na wolnych licencjach – jak np. przeglądarka internetowa Firefox czy pakiet biurowy Open Office – a zdecydowanie rzadziej cały system operacyjny Linux.

45% badanych urzędów rozważa w obecnym roku wdrożenie WiOO – przy czym zasadniczo deklarują to przedstawiciele urzędów już wykorzystujących WiOO. Wśród najczęściej rozważanych opcji znajdują się między innymi system operacyjny Linux na serwer i stanowisko komputerowe, pakiet biurowy OpenOffice i przeglądarka internetowa Firefox.

2. Powody wykorzystywania WiOO i bariery na drodze jego stosowania

Najczęściej jako przyczyny stosowania podawane są czynniki natury finansowej: wysokie koszty licencji na oprogramowanie własnościowe, którego ceny są – zdaniem respondentów – zawyżone.

Najważniejsze bariery, powstrzymujące przed wdrażaniem WiOO to konieczność przeszkolenia pracowników (od lat przyzwyczajonych do najpopularniejszych zamkniętych rozwiązań), spełnianie wymogów bezpieczeństwa przez wolne oprogramowanie oraz konieczność dostosowania własnych rozwiązań IT do wymagań nakładanych przez urzędy wyższego szczebla.

3. Opinie o jakości WiOO

Opinie co do przewagi WiOO nad oprogramowaniem komercyjnym/własnościowym (lub odwrotnie) są podzielone równo 50/50 proc. Przewaga oprogramowania własnościowego polega  – zdaniem badanych – na kompatybilności z powszechnie używanymi aplikacjami oraz na dostępności serwisu producenta. WiOO z kolei lepiej sprzyja nie-wykluczaniu cyfrowemu obywatela.

Wnioski

Polska znajduje się w szczególnym momencie historycznym. Nie jest tajemnicą, że gospodarka – w związku ze światowym kryzysem – nie jest w najlepszej kondycji. Dług publiczny rośnie. Rząd  czyni starania na rzecz ograniczenia wydatków na administrację publiczną.

Jednocześnie następuje dynamiczny rozwój nowych technologii, którym administracja musi sprostać, jeżeli mamy mówić o Polsce jako kraju nowoczesnym. Wydatki na informatyzację administracji to ogromne kwoty, wydawane z budżetu państwa i samorządów. Co zrobić, by fundusze te wydawane były racjonalnie i efektywnie?

Naszym zdaniem – jako zleceniodawcy badań – wolne i otwarte oprogramowanie jest dla administracji publicznej znakomitą alternatywą wobec powszechnie stosowanego oprogramowania własnościowego i zamkniętego. Chodzi głównie o stabilność i bezpieczeństwo – wolne licencje i otwartość kodu zapewniają każdemu użytkownikowi pełna kontrolę nad oprogramowaniem, wraz z możliwością wglądu do kodu, dostosowania do własnych potrzeb, kopiowania i rozpowszechniania. Co więcej, używanie otwartego oprogramowania nie wiąże urzędu z konkretną firmą.

Tymczasem „zakup” oprogramowania własnościowego i zamkniętego to w istocie jedynie zakup licencji. Prowadzi to do powszechnego, a niezwykle niebezpiecznego zjawiska „vendor lock-in” – uzależnienia urzędów od jednego producenta/dostawcy oprogramowania. Urząd, raz „zakupując” zamknięte oprogramowanie, po wygaśnięciu licencji skazany jest na jej okresowe odnawianie na warunkach narzuconych przez producenta – wobec perspektywy paraliżu infrastruktury informatycznej. Jeżeli mamy do czynienia z wysokiej rangi urzędem centralnym, to na wykorzystanie takiego samego oprogramowania skazane są jednostki podległe z całego kraju.

Tracą na tym również rodzime firmy IT. W obecnej sytuacji preferowane są bowiem firmy, które zajmują się pośrednictwem w sprzedaży gotowych, zamkniętych rozwiązań, a konkurencja na rynku IT sprowadza się do marży, jaką narzucają na cenę producenta. Tymczasem jesteśmy krajem o wielkim potencjale informatycznym, a zamówienia na narzędzia IT dla administracji stanowią ok. 20 proc. całego rynku IT w Polsce. Upowszechnienie wolnego i otwartego oprogramowania w administracji otworzyłoby dostęp do zamówień publicznych na oprogramowanie wszystkim, także małym i średnim firmom informatycznym, a nie tylko dealerom gotowych (najczęściej zagranicznych) rozwiązań.

Warto także wspomnieć że stosowanie wolnego i otwartego oprogramowania zgodne jest z postulatem neutralności technologicznej państwa. Tymczasem korzystanie z oprogramowania komercyjnego/własnościowego w komunikacji urzędu z obywatelem czy przedsiębiorcą w praktyce wymusza na nim zakup takich samych rozwiązań technologicznych. Sztandarowym przykładem jest ZUS-owski „Płatnik”, dostępny od lat tylko w wersji dla  Windows, co w praktyce wymusza na każdym przedsiębiorcy zakup licencji na ten system operacyjny! Generalnie wysoki „poziom dotarcia” WiOO do badanych urzędów jest wysoki.  Wskazywane bariery wydają się do pokonania – zależy to jednak nie tylko od chęci samych informatyków, którzy z reguły nie są niechętnie nastawieni do WiOO, oraz przyzwyczajeń urzędników (tu: konieczność szkoleń), lecz także od centralnych urzędów najwyższej rangi, których decyzje w sprawach wdrożeń oprogramowania mocno rzutują, albo są wręcz decydujące, na wybory podejmowane w urzędach niższej rangi. Okazuje się również, że informatycy prawdopodobnie poradziliby sobie ze szkoleniami wew. Pracowników urzędów, bowiem jak wskazuje badanie, ich wiedza informatyczna jest bardzo wysoka.

Dodatkowo,  jak szacuje Przewodniczący Rady Ekspertów Fundacji dr Tomasz Barbaszewski w swojej publikacji Zamówienia publiczne na oprogramowanie – aspekty technologiczne i finansowe administracja wykorzystując WiOO mogłaby zaoszczędzić aż 70% kosztów. Dlatego też jeszcze szersze stosowanie WiOO, nie tylko na serwerach ale również na komputerach biurkowych, mogłoby znacznie przyczynić się do realizacji postulatów „taniego państwa”.

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania FWiOO

Wielkie korporacje zarabiają miliony na sprzedaży oprogramowania i wydają miliony na jego stworzenie. Skąd się więc wzięło Wolne Oprogramowanie i jaka jest i była jego kondycja? Jak długo pozostanie darmowe, skoro inne korporacje kupują kolejne Wolne projekty? Czy wspomniani dołączą do społeczności Wolnego Oprogramowania, czy zabiją wolność i podetną skrzydła społeczności?

Odpowiedzi na te i inne ciekawe pytania będzie można poznać na konferencji pod hasłem: “WiOO – wczoraj, dziś i jutro”

Konferencję organizują: Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania we współpracy Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Prelegentami będą przedstawiciele międzynarodowych koncernów i polskich firm (IBM, Amazis – przedstawiciel Mandriva na Polskę), przedstawiciele projektu Ubuntu, projektów społecznościowych (the Camels, PLUG) oraz uczelni wyższych (UAM i Politechnika Warszawska – Labolatorium Brama).

Data: 24 stycznia 2009 r. (sobota), godz. 10.00,
miejsce: Aula A Collegium Mathematicum (ul. Umultowska 87) na terenie kampusu uniwersyteckiego w Poznaniu.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydent Miasta Poznania.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych”

Więcej informacji na stronie fwioo.pl.

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania FWiOO

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) rozpoczęło konsultacje dotyczące nowelizacji dwóch rozporządzeń: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania (FWiOO) została zaproszona do zgłaszania uwag i wniosków dotyczących wspomnianych rozporządzeń. Ponadto zaproszenie otrzymali: 24 ministrów w tym wicepremierzy, 20 rektorów wyższych uczelni i 11 organizacji pozarządowych (w tym FWiOO) oraz izb gospodarczych. W zaproszeniu jest również Zastępca Prezesa PKN oraz Przewodniczący Rady Informatyzacji.

MSWiA określiło termin zgłaszania uwag do 30 września br.
W związku z zaproszeniem FWiOO, wystosowanego przez MSWiA, do konsultacji w sprawie nowelizacji dwóch rozporządzeń, organizowane jest spotkanie 29 września 2007 roku dla wszystkich osób oraz formalnych i nieformalnych grup działających na rzecz wolnego i otwartego oprogramowania, celem uzgodnienia wspólnego stanowiska w sprawie.

ZAPROSZENIE!
Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby oraz przedstawicieli formalnych i nieformalnych grup działających na rzecz rozwoju i popularyzacji wioo do udziału w spotkaniu, organizowanym w Poznaniu przez FWiOO i projekt społecznościowy thecamels.org, na którym postaramy się wypracować wspólne stanowisko w dwóch sprawach:

 1. Nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
  wymiany informacji w formie elektronicznej
 2. Nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Mamy jedną z nielicznych okazji, by wypowiedzieć się wspólnym głosem za wprowadzeniem na szeroką skalę naszych uwag i stanowiska do administracji publicznej i, co za tym idzie, szerszego życia społecznego.

Tym razem mamy pewność, że zostaniemy wysłuchani, a nasze zastrzeżenia i propozycje będą musiały być wzięte pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznych decyzji.

Dzięki oficjalnemu zaproszeniu od Podsekretarza Stanu w MSWiA, dr. inż. Grzegorza Bliźniuka, możemy mieć wpływ na jakość stanowionego w Polsce prawa i to w tak ważnej dla naszej społeczności kwestii!

Poruszone zostaną również następujące tematy:

 1. Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI),
 2. Omówienie naszej możliwej współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym (PKN),
 3. Rozmowa nt. możliwego wspólnego współdziałania i określenie wspólnych kierunków realizacyjnych w przyszłości.

Zachęcamy więc do zgłaszana chęci uczestnictwa w spotkaniu oraz do merytorycznego przygotowania się do dyskusji.

Spotkanie odbędzie się 29 września br. w Poznaniu. Ze względów organizacyjnych ilość miejsc jest ograniczona. Sądzimy jednak, że przewidziana przez nas ilość uczestników pozwoli nam na spotkanie z każdym, kto wyrazi chęć przyjazdu do Poznania. Zapraszamy do udziału w spotkaniu tym bardziej, że będzie to jedna z nielicznych okazji nie tylko do wymiany poglądów i uzgodnienia wspólnego stanowiska, ale także do poznania się osobiście i zacieśnienia wzajemnej współpracy.

Agendę, dokładny adres oraz godzinę rozpoczęcia spotkania, tym którzy się zarejestrowali, prześlemy zwrotnie mailem. Zapraszamy do rejestracji!

Więcej informacji: interoperacyjnosc.fwioo.pl

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania FWiOO

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby oraz przedstawicieli formalnych i nieformalnych grup działających na rzecz rozwoju i popularyzacji WIOO do udziału w organizowanym w Poznaniu przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania spotkaniu, na którym postaramy się wypracować wspólne stanowisko w dwóch sprawach:

 • Nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej,
 • Nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
 • Uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.

Mamy jedną z nielicznych okazji, by wypowiedzieć sie wspólnym głosem za wprowadzeniem na szeroką skalę otwartych standardów do administracji publicznej i, co za tym idzie, szerszego życia społecznego. Nawet bowiem najlepsze programy o otwartym kodzie będą przegrywały walkę z programami zamkniętymi, jeśli tylko takimi będzie posługiwać się polska administracja.

Tym razem mamy pewność, że zostaniemy wysłuchani, a nasze zastrzeżenia i propozycje będą musiały być wzięte pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznych decyzji. Dzięki oficjalnemu zaproszeniu od Podsekretarza Stanu w MSWiA, dr. inż. Grzegorza Bliźniuka, możemy mieć wpływ na jakość stanowionego w Polsce prawa i to w tak ważnej dla naszej społeczności kwestii.!

Zachęcamy więc do zgłaszana chęci uczestnictwa w spotkaniu oraz do merytorycznego przygotowania sie do dyskusji. W zakładce Dokumenty znajdziecie pełne treści rozporządzeń oraz uchwały.

Przewidywana data spotkania to 25 lub 26 września br. Dokładnie zostanie ona określona w połowie przyszłego tygodnia, w tej chwili trwają rozmowy w sprawie udostępnienia sali konferencyjnej. Ze względów organizacyjnych ilość miejsc jest ograniczona. Sądzimy jednak, ze przewidziana przez nas ilość uczestników pozwoli nam na spotkanie z każdym, kto wyrazi chęć przyjazdu do Poznania.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu tym bardziej, będzie to jedna z nielicznych okazji nie tylko do wymiany poglądów i uzgodnienia wspólnego stanowiska, ale także do poznania się osobiście i zacieśnienia wzajemnej współpracy, która służy popularyzacji wolnego i otwartego oprogramowania.

Więcej na interoperacyjnosc.fwioo.pl.

Polecane

Security - bezpieczeństwo

0 111
Przez lukę w systemie e-biletów brytyjskich linii lotniczych dane klientów mogły być dostępne dla niepowołanych osób. Xopero Software, producent rozwiązań do backupu danych, w...
mercursis

0 282