Tags Posts tagged with "rpm"

rpm

Paczki, RPM

Istnieje wiele metod tworzenia paczek typu RPM, DEB, PKG jak chodźby pisanie rpmspeców. Ale może być prościej. Jednym z łatwiejszych sposobów jest skorzystanie z oprogramowania Effing Package Management, w skrócie fpm. Kompilując ręcznie program, możemy zbudować z niego paczkę, którą następnie zainstalujemy na pozostałych naszych serwerach.

W artykule skupimy się na dystrybucjach typu CentOS oraz Red Hat. Samo oprogramowanie fpm działa również na Debinach i Ubuntu. Naszym celem będzie zbudowanie paczki RPM dla ręcznie skompilowanej wersji serwera memcached.

Instalacja Effing Package Management

Wiele dystrybucji Linuksa nie posiada na starcie zainstalowanych plików nagłówkowych C dla języka Ruby oraz samego kompilatora. Instalujemy potrzebne oprogramowanie wraz z fpm’em za pomocą poleceń:

yum -y install ruby-devel rpmbuild gcc
gem install fpm

Możemy zainstalować również najnowszą wersje fpma, prosto z GitHuba. Wtedy wykonujemy następujące polecenia:

gem install specific_install
gem specific_install https://github.com/jordansissel/fpm.git

Jeżeli wszystko wykonało się poprawnie, możemy wydać polecenie fpm -h, aby zobaczyć pomoc. Składnia wygląda następująco:

fpm -s <source type> -t <target type> [list of sources]...

Źródłem plików do naszej przyszłej paczki może być katalog z plikami, rubygem, dowolny plik rpm lub deb, paczka pythona, moduł php pear itp.

Kompilujemy serwer memcached

Do kompilacji memcached, potrzebna nam będzie bilioteka (jej pliki nagłówkowe) libevent-devel oraz posiadanie odpowiednich kompilatorów w systemie. Najprościej zainstalujemy wszystko za pomocą poleceń:

yum -y groupinstall "Development Tools"
yum -y install libevent-devel.x86_64

Tworzymy również katalog, w którym zainstalujemy skompilowanego memcached, tak by spakować go do paczki rpm. Polecenie mkdir /tmp/installdir. Następnie kompilujemy i instalujemy sam serwer:

cd /usr/src
wget http://www.memcached.org/files/memcached-1.4.24.tar.gz
tar -xzf memcached-1.4.24.tar.gz
cd memcached-1.4.24
./configure --prefix=/usr
make -j2
export DESTDIR=/tmp/installdir && make install

Po kompilacji oraz instalacji powinniśmy w katalogu /tmp/installdir, zobaczyć pliki serwera:

[root@build ~]# tree /tmp/installdir/
/tmp/installdir/
└── usr
  ├── bin
  │  └── memcached
  ├── include
  │  └── memcached
  │    └── protocol_binary.h
  └── share
    └── man
      └── man1
        └── memcached.1

7 directories, 3 files

Przygotowujemy pliki do paczki RPM

Tak naprawdę już teraz możemy tworzyć plik RPM, który będzie poprawnie instalował się w systemie. Chcemy jednak, aby dodatkowo po instalacji paczki, serwer sam startował jako usługa oraz był zatrzymywany podczas usuwania pliku rpm z repozytorium.

Do tego celu musimy przygotować sobie dwa pliki: /root/post-install.sh oraz /root/pre-uninstall.sh o następujących zawartościach:

/root/post-install.sh

/sbin/chkconfig --add memcached
/sbin/chkconfig memcached on
/etc/init.d/memcached start

/root/pre-uninstall.sh

if [ $1 -eq 0 ]; then
	/sbin/service memcached stop &> /dev/null || :
	/sbin/chkconfig --del memcached
fi

Potrzebny będzie również plik init.d, aby usługa mogła wystartować. Poniższy kod zapisujemy do pliku /root/memcached:

#!/bin/sh
#chkconfig: 345 95 95
#description: Memcached

BASEDIR=/usr
PIDFILE=/var/run/memcached.pid
MEMORY=1024
CONN=1024

MEMCACHED="$BASEDIR/bin/memcached -m $MEMORY -d -P $PIDFILE -u $USER -c $CONN"

ERROR=0
ARGV="$@"
if [ "x$ARGV" = "x" ] ; then
  ARGS="help"
fi

for ARG in $@ $ARGS
do
	if [ -f $PIDFILE ] && [ -s $PIDFILE ] ; then
		PID=`cat $PIDFILE`
			if [ "x$PID" != "x" ] && kill -0 $PID 2>/dev/null ; then
				STATUS="memcached (pid $PID) running"
				RUNNING=1
			else
				STATUS="memcached (pid $PID?) not running"
        RUNNING=0
      fi
  else
      STATUS="memcached (no pid file) not running"
      RUNNING=0
  fi

  case $ARG in
    start)
    if [ $RUNNING -eq 1 ]; then
      echo "$0 $ARG: memcached (pid $PID) already running"
      continue
    fi
    if $MEMCACHED ; then
      echo "$0 $ARG: memcached started"
    else
      echo "$0 $ARG: memcached could not be started"
      ERROR=3
    fi
    ;;

    stop)
    if [ $RUNNING -eq 0 ]; then
      echo "stop called - in running eq 0"
        echo "$0 $ARG: $STATUS"
      continue
    fi
    if kill $PID ; then
            echo "$0 $ARG: memcached process(es) stopped"
      else
        echo "$0 $ARG: memcached process(es) could not be stopped"
        ERROR=4
      fi
    ;;

    restart)
    if [ $RUNNING -eq 0 ]; then
      echo "$0 $ARG: memcached not running, trying to start"
      if $MEMCACHED ; then
          echo "$0 $ARG: memcached started"
      else
          echo "$0 $ARG: memcached could not be started"
            ERROR=5
      fi
    else
      if kill $PID ; then
          if $MEMCACHED ; then
          echo "$0 $ARG: memcached restarted"
            else
                echo "$0 $ARG: memcached could not be started"
                ERROR=3
            fi
        else
          echo "$0 $ARG: memcached could not be restarted"
          ERROR=6
        fi
  		fi
    ;;

    *)

    echo "usage: $0 (start|stop|restart|help)"
    cat <<EOF
    
start   - start memcached
stop    - stop memcached
restart  - restart memcached if running by sending a SIGHUP or start if not running
help    - this screen

EOF
  ERROR=2
  ;;
  esac
done
exit $ERROR

Budujemy paczkę RPM z użyciem Effing Package Management

Kiedy mamy wszystkie pliki gotowe, możemy zabrać się za zbudowanie paczki RPM. Wydajemy jedno, dość długie polecenie:

fpm -f --epoch 1 -s dir -t rpm -p /root/memcached-VERSION-ARCH.rpm -v "1.4.24" -n memcached --vendor "OSWorld.pl" --category OSWorld.pl -m "Kamil Porembinski <kamil@osworld.pl>" --url http://osworld.pl --description "OSWorld.pl Memcached Server" --license "none" -C /tmp/installdir --post-install /root/post-install.sh --pre-uninstall /root/pre-uninstall.sh --rpm-init /root/memcached --verbose

Na początku może to wszystko wydawać się skomplikowane, ale postaram się objaśnić wszystkie parametry.

 • -f – tryb force, nadpisze plik wynikowy jeżeli już istnieje
 • --epoch 1 – w skrócie, pozwala określić, która wersja pakietu jest nowsza
 • -s dir – przełącznik, który informuje o tym, że źródłem plików do zbudowania rpm’a, będzie katalog
 • -t rpm – wybieramy typ paczki RPM
 • -p /root/memcached-VERSION-ARCH.rpm – nazwa pliku wynikowego. Makro VERSION wstawi nam wersję pakietu podaną za pomocą przełącznika -v "1.4.24", natomiast makro ARCH pobierze dane o architekturze z wyniku polecenia uname -m
 • -n memcached – nazwa paczki RPM
 • -C /tmp/installdir – informujemy fpma, aby przeszedł pod zadaną ścieżkę i tam szukał plików do spakowania do paczki
 • --post-install /root/post-install.sh – skrypt uruchamiany tuż po instalacji paczki
 • --pre-uninstall /root/pre-uninstall.sh – skrypt uruchamiany przed usunięciem paczki
 • --rpm-init /root/memcached – ścieżka do skryptu startowego

Voilà! Mamy gotową paczkę, którą możemy zainstalować w systemie.

przez -
9 1199
Paczki, RPM

Projekt RPM ogłosił wydanie RPM 4.12, narzędzia do zarządzania pakietami RPM z poziomu linii poleceń. Autorem jest firma Red Hat, która stworzyła go na potrzeby Red Hat Linux. Został on zaadoptowany przez wiele dystrybucji: Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Fedora, Mandriva, openSUSE, SUSE Linux Enterprise, PCLinuxOS i inne. Pojawiło się sporo nowych przełączników: --nopretrans, --noposttrans, --noplugins, --reinstall, --exportdb, --importdb, --recommends, --suggests, --supplements, --enhances.

Dodano narzędzie rpm2archive do konwertowania payloads w archiwum tar. Udoskonalono tworzenie pakietów, oczyszczono kod, pojawił się nowy system wtyczek, dodano nowe wtyczki SELinux i systemd_inhibit, udoskonalono dowiązania do Pythona i wiele innych.

przez -
0 1105
Chmura danych wirtualizacja

Ogłoszono wydanie DNF 0.4.13, menedżera pakietów który ma zastąpić Yuma, znanego z Fedory. Dodano obsługę Delta RPM, uzupełnianie składni Basha, przywrócono opcję konfiguracji keepcache. Naprawiono sporo błędów.

przez -
1 734
Chmura danych wirtualizacja

Projekt RPM ogłosił wydanie RPM 4.10, narzędzia do zarządzania pakietami RPM z poziomu linii poleceń. Autorem jest firma Red Hat, która stworzyła go na potrzeby Red Hat Linux. Został on zaadoptowany przez wiele dystrybucji: Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Fedora, Mandriva, openSUSE, SUSE Linux Enterprise, PCLinuxOS i inne.

Dodano wsparcie dla notacji tylda w stylu dpkg przy tagach wersji. Ma to pomóc odróżnić oraz zapobiec przypadkowemu nadpisaniu stabilnego wydania, wersją rozwojową. Pojawiło się wsparcie kompresowania za pomocą 7zip, ulepszono sprawdzanie i walidację wewnętrznych nagłówków. Udoskonalono sprawdzanie podpisu cyfrowego OpenPGP, a także dodano wykrywanie konfliktu plików w obrębie pakietu.

przez -
0 780
Paczki, RPM

Programiści projektu RPM5.org ogłosili wydanie kolejnej wersji niezależnego forka oprogramowania do zarządzania pakietami RPM. Po wydanej w styczniu piątej wersji jest to kolejne główne wydanie projektu – przynosi ono ponad 300 poprawek i usprawnień w stosunku do wersji 5.0.

Nowa wersja dostarcza między innymi sporo nowych funkcji dla skryptów makro i Lua – generowanie UUID, tworzenie ścieżek, przetwarzania tekstu itp.

Dodano również wsparcie do korzystania z repozytoriów z linii poleceń (+N-V-R.A), możliwość określenia konkretnego wyjścia (“:sqlescape”, “:utf8”, “:cdata” itp), nowe narzędzia do pracy na bazie pakietów – rpmdigest i rpmgrep, oraz sporo innych usprawnień.

Jak podkreślają programiści projektu, wersja 5.1 na wszelkich możliwych kompilatorach i kombinacjach systemu, co ma jej zapewnić największą przenośność w stosunku do poprzednich wersji. Dodatkowo wesja beta została gruntownie przetestowana na prawdziwych dużych dystrybucjach, zarówno Linuksa, jak i BSD. Ma to zapewnić stabilność i gotowość projektu do wdrożenia w produkcyjnych wersjach dystrybucji.

Nie wiadomo czy niezależny fork oficjalnego projektu zostanie wdrożony do głównych dystrybucji korzystających z RPM – dzieje się to głównie ze względu na powiązania rpm.org z Red Hat’em. Wstępnie zainteresowanie rpm5 wyraziły dystrybucje: AltimatOS, Ark, CaOS, LFS, niektórzy programiści związani z Mandrivą, PCLinuxOS, PLD i Yoper.

Być może szybki rozwój RPM5 przekona również inne, bardziej znaczące dystrybucje. Ma przecież kilka ważnych argumentów po swojej stronie:

 • bazuje na oryginalnym kodzie RPM, zapewniając kompatybilność wsteczną,
 • RPM5 jest rozwijany przez wieloletniego programistę oficjalnego RPM – Jeffa Johnsona,
 • projekt przynosi bardzo dużo nowych możliwości, szczególnie na polu przenośności międzyplatformowej.

Argumentem przeciw jest właśnie patronat Red Hat’a nad oficjalnym projektem – przez to takie dystrybucje jak Red Hat Enterprise Linux, Fedora, SUSE Linux Enterprise, openSUSE, CentOS czy Mandriva nadal bazują na “starej” linii RPM. To na pewno nie pomaga w szybszym rozwoju i popularyzacji projektu.

Więcej informacji na RPM5.org.

Źródło: linux.pl.

przez -
3 582
Linux Tux

RPM 5.0.0Nowe RPM można łatwo przenieść na platformy takie jak: BSD, Linux, Solaris i Mac OS X oraz Windows/Cygwin. Kompilacje umożliwiają kompilatory: GNU GCC, Sun Studio i Intel C/C++. Napisano też od nowe środowisko do budowania RPM ze źródeł (w oparciu o Automake, Autoconf, Libtool). Zlikwidowano wsparcie dla plików rpmrc.

W nowej wersji dodano kompresję LZMA i wprowadzono obsługę formatu XML Archive (XAR). RPM 5, obsługuje tylko pakiety RPM w formacie RPMv4, RPMv3 (LSB) jest już nieobsługiwany. Dodano nowe funkcje w plikach specyfikacji pakietów (.spec) i dodano możliwość automatycznego śledzenia plików dystrybucyjnych dostawców oprogramowania za pomocą sekcji “%track: bazującej na vcheck(1), oraz ich automatycznego pobierania.

przez -
6 3382
Open Source

Artykuł ten opisuje różne sposoby korzystania z systemu zarządzania pakietami URPMI na podstawie systemu Mandriva 2008. Ten menadżer pakietów został stworzony na potrzeby dystrybucji Mandriva Linux przez firmę Mandriva. Menadżer pakietów urpmi wykorzystuje pakiety RPM.

System zarządzania pakietami to zestaw narzędzi służących do automatycznej instalacji, aktualizacji, konfiguracji i usuwania pakietów oprogramowania. Korzystanie z zarządcy pakietów różni się od instalowania pojedynczych pakietów ręcznie tym, iż zarządca zwykle obsługuje zależności i potrafi ściągnąć z Internetu wymagane pakiety.

W skład menadżera pakietów wchodzi kilka aplikacji, które realizują ściśle określone im zadania:

 • urpme – usuwa wybrane pakiety wraz z zależnościami
 • urpmf – wyszukuje pakiety o zadanej zawartości
 • urpmi – instaluje wybrane pakiety
 • urpmq – pozwala na wyświetlenie zawartości bazy pakietów
 • urpmi.addmedia – pozwala dodawać źródła pakietów
 • urpmi.removemedia – pozwala usuwać źródła pakietów
 • urpmi.update – aktualizuje wybrane pakiety

Aplikacje te działają pod konsolą, ale w systemie Mandriva możemy skorzystać z ich wersji graficznej. Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek instalacji oprogramowania powinniśmy skonfigurować w systemie repozytoria pakietów. Repozytoriami są serwery zwierciadlane, na których zamieszczone są różne pakiety gotowe do instalacji w naszym systemie. Część pakietów znajduje się na płytach CD lub DVD wraz z samą dystrybucją, ale znacznie więcej możemy znaleźć właśnie na tych serwerach. Z racji tego, że pakietów jest bardzo dużo i są porozrzucane na różnych maszynach, powinniśmy najpierw skonfigurować nasze urpmi w taki sposób, aby samo wiedziało skąd ma pobierać pakiety.

Konfiguracja

Centrum Sterowania Mandriva LinuxPowyższe programy działają zarówno w trybie linii poleceń, jak i w środowisku graficznym. W środowisku graficznym mogą działać jako niezależne aplikacje, lub jako składniki Centrum Sterowania Mandriva. Centrum Sterowania Mandriva Linux (w skrócie MCC”) jest to miejsce, które pozwala na wykonanie wszystkich podstawowych (i nie tylko) czynności dotyczących konfiguracji systemu. Aby otworzyć Centrum Sterowania Mandriva wystarczy wejść do Menu -> System -> Konfiguracja -> Konfiguracja komputera lub wykonać polecenie: mcc.

Konfiguracja urpmi przy pomocy narzędzi graficznych jest bardzo prosta, dlatego najpierw skupimy się na konsoli. Aby dodać nowe repozytoria do systemu należy posłużyć się programem urpmi.addmedia. Aby się nie przemęczać skorzystamy z narzędzia easyurpmi.zarb.org, które za nas wygeneruje listę poleceń jakie należy wydać, by poprawnie dodać nowe serwery. Wchodzimy zatem na stronę easyurpmi.zarb.org i wybieramy wersję systemu oraz jego architekturę. Jako menadżer pakietów zaznaczamy urpmi, który jest domyślnie wybrany po czym naciskamy guzik przejdź do kroku 2. Następnie zaznaczamy wszystkie dostępne repozytoria i wybieramy dla nich serwery. Polecam wybierać serwery z Polski, aby prędkość pobierania plików była wysoka. Na samym końcu warto zaznaczyć opcję “Użyj skompresowanego pliku listy, o wiele mniejszego od normalnego, z mniejszą ilością informacji”.

Po naciśnięciu guzika przejdź do kroku 3 pokaże nam się lista poleceń jaką musimy wkleić do konsoli, będąc zalogowani jako użytkownik root. Lista poleceń jaka zostanie wygenerowana powinna przypominać tę przedstawioną poniżej:

urpmi.addmedia --update plf-free ftp://ftp.free.fr/pub/Distributions_Linux/plf/mandriva/2008.0/free/release/binary/i586/ with media_info/synthesis.hdlist.cz
urpmi.addmedia plf-free_backports ftp://ftp.easynet.fr/plf/mandriva/2008.0/free/backports/binary/i586/ with media_info/synthesis.hdlist.cz
urpmi.addmedia --update plf-nonfree ftp://ftp.easynet.fr/plf/mandriva/2008.0/non-free/release/binary/i586/ with media_info/synthesis.hdlist.cz
urpmi.addmedia plf-nonfree_backports ftp://ftp.easynet.fr/plf/mandriva/2008.0/non-free/backports/binary/i586/ with media_info/synthesis.hdlist.cz
urpmi.addmedia main ftp://ftp.tuniv.szczecin.pl/pub/linux/mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/main/release with media_info/synthesis.hdlist.cz
urpmi.addmedia --update main_updates ftp://ftp.tuniv.szczecin.pl/pub/linux/mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/main/updates with media_info/synthesis.hdlist.cz
urpmi.addmedia main_backports ftp://ftp.tuniv.szczecin.pl/pub/linux/mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/main/backports with media_info/synthesis.hdlist.cz
urpmi.addmedia contrib ftp://ftp.tuniv.szczecin.pl/pub/linux/mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/contrib/release with media_info/synthesis.hdlist.cz
urpmi.addmedia --update contrib_updates ftp://ftp.tuniv.szczecin.pl/pub/linux/mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/contrib/updates with media_info/synthesis.hdlist.cz
urpmi.addmedia contrib_backports ftp://ftp.tuniv.szczecin.pl/pub/linux/mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/contrib/backports with media_info/synthesis.hdlist.cz
urpmi.addmedia --update non-free_updates ftp://ftp.tuniv.szczecin.pl/pub/linux/mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/non-free/updates with media_info/synthesis.hdlist.cz
urpmi.addmedia non-free_backports ftp://ftp.tuniv.szczecin.pl/pub/linux/mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/non-free/backports with media_info/synthesis.hdlist.cz

Sam proces dodawania repozytoriów jest automatyczny i powinien przebiegać w następujący sposób:

[root@muszelka ~]# urpmi.addmedia --update plf-free-2008 ftp://ftp.free.fr/pub/Distributions_Linux/plf/mandriva/2008.0/free/release/binary/i586/ with media_info/synthesis.hdlist.cz
dodany nośnik plf-free-2008
zapisywanie pliku konfiguracyjnego [/etc/urpmi/urpmi.cfg]
sprawdzanie pliku syntezy [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.plf-free_backports.cz]
sprawdzanie pliku syntezy [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.plf-nonfree.cz]
sprawdzanie pliku syntezy [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.plf-nonfree_backports.cz]
obliczanie sumy md5 istniejącego pliku źródłowego hdlist (lub syntezy)
pobieranie pliku źródłowego hdlist (lub syntezy) związanego z "plf-free-2008"...
  ftp://ftp.free.fr/pub/Distributions_Linux/plf/mandriva/2008.0/free/release/binary/i586/media_info/synthesis.hdlist.cz
znaleziono zbadany plik hdlist (lub synthesis) jako media_info/synthesis.hdlist.cz
...pobieranie zakończone
badanie pliku hdlist [/var/cache/urpmi/partial/hdlist.plf-free-2008.cz]
sprawdzanie pliku syntezy [/var/cache/urpmi/partial/hdlist.plf-free-2008.cz]
sprawdzanie pliku klucza publicznego związanego z "plf-free-2008"...
znaleziono 0 nagłówków w pamięci podręcznej
usuwanie 0 przestarzałych nagłówków w pamięci cache
zapisywanie pliku konfiguracyjnego [/etc/urpmi/urpmi.cfg]

Centrum Sterowania Mandriva LinuxW tym momencie posiadamy w systemie skonfigurowane repozytoria, z których system będzie pobierał oprogramowanie oraz uaktualnienia. Jeżeli chodzi o graficzne dodawanie repozytoriów to musimy udać się do Centrum Sterowania Mandriva. Tam w menu Zarządzanie oprogramowaniem znajdziemy pozycję Konfiguracja nośników do instlacji i aktualizacji. Naciskając guzik dodaj wybieramy typ repozytoriów jakie chcemy dodać, a następnie serwery, z których mają być pobierane pakiety. Na tym się kończy konfiguracja repozytoriów. Poniżej lista screenshotów przedstawiająca kolejne etapy dodawania repozytoriów:

Zarządzanie pakietami

Jeżeli do systemu dodaliśmy nowe repozytoria, możemy zacząć instalować, aktualizować lub usuwać interesujące nas aplikacje, biblioteki, dokumentacje lub grafiki. Wszystko to możemy robić za pomocą poleceń wydawanych w konsoli, lub skorzystać z graficznego menadżera, którego poznaliśmy w poprzednim etapie. Warto co jakiś czas odświeżać repozytoria, aby mieć zawsze aktualną listę programów jaką możemy dodać do systemu. Czynność tę możemy wykonać wydając polecenie:

[root@muszelka ~]# urpmi.update -a

Wykorzystując odpowiednie polecenia możemy odszukać interesujące nas pakiety:

 • urpmf nazwa_pliku – wypisze nam wszystkie pakiety, które posiadają dany plik.
 • urpmf nazwa_pliku | less – wypisze nam wszystkie pakiety, które posiadają dany plik, ale będziemy mogli łatwiej przeglądać tę listę.
 • urpmf nazwa_pliku | grep słowo – wypisze te pakiety, które zawierają dany plik oraz zawierają w sobie podane przez nas słowo.
 • urpmq -i nazwa_pakietu – wypisuje informacje na temat podanego pakietu.
 • urpmq -l nazwa_pakietu – pokaże listę plików jaką zawiera dany pakiet.

Instalowanie i usuwanie oraz aktualizacje

Wykonanie tych wszystkich czynności jest bardzo proste. Polega tak naprawdę na wydaniu jednego polecenia lub wybraniu odpowiedniego pakietu w graficznej aplikacji. Jeżeli chcemy zainstalować jakąś aplikację wydajemy polecenie urpmi nazwa_pakietu np:

[root@muszelka ~]# urpmi xmms

  http://sunsite.icm.edu.pl/pub/Linux/mandrakelinux/official/2007.0/i586/media/contrib/release/xmms-1.2.10-33mdv2007.0.i586.rpm
instalowanie xmms-1.2.10-33mdv2007.0.i586.rpm z /var/cache/urpmi/rpms
Przygotowywanie...        ################################################################################################
   1/1: xmms         ################################################################################################

W przypadku kasowania wydajemy polecenie urpme nazwa_pakietu np:

[root@muszelka ~]# urpme xmms
usuwanie xmms-1.2.10-33mdv2007.0.i586

URPMI - Instalowanie aplikacji
URPMI - Usuwanie zbędnych pakietów
URPMI - Statystyki pakietów
W graficznym menadżerze pakietów wybieramy odpowiednie dla nas aplikacje za pomocą myszki. Programy, biblioteki są uporządkowane w różne kategorie, tak by można było je prościej odszukać. Więcej informacji na temat samego urpmi możemy uzyskać korzystając z polecenia urpmi --help lib czytając dołączony do niego podręcznik man urpmi.

Polecane

gophercon

0 498
GopherCon Poland odbędzie się 27 czerwca w Olivia Sky Club. Podczas serii prelekcji i warsztatów podniesiesz swoje kwalifikacje i poznasz nowe zastosowania języka Golang....